Szukaj
Close this search box.

Wycena instrumentów finansowych

skorzystaj z usług fachowców z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych w zakresie wyceny instrumentów finansowych. IEE to kadra ekspertów i kilkanaście lat doświadczenia w wycenie instrumentów finansowych. Powierz to zlecenie wyceny profesjonalistom.

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Zachęcamy do skorzystania z usług Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) w zakresie wyceny instrumentów finansowych. Wycena instrumentów finansowych stanowi kluczowy element dla inwestorów, dążących do efektywnego zarządzania kapitałem.

 

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych oferuje wsparcie w rzetelnym podejściu do wycen, umożliwiając trafne określenie wartości różnorodnych instrumentów. Zrozumienie technik wyceny, podziału na papiery wartościowe i niebędące nimi oraz dokładna analiza poszczególnych grup instrumentów są niezbędne dla inwestorów poszukujących najkorzystniejszych rozwiązań.

 

Nasz zespół ekspertów doskonale orientuje się w rynku finansowym, co umożliwia trafne wybory inwestycyjne i pomaga w identyfikacji najbardziej perspektywicznych instrumentów.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Wycena Instrumentów finansowych z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych oferuje profesjonalne podejście do wyceny instrumentów finansowych, wspierając inwestorów w dokonywaniu świadomych wyborów inwestycyjnych.
Jeśli chodzi o klasyfikację instrumentów finansowych i ich wycenę zgodnie z przepisami prawa, istnieje kilka metod wyznaczania wartości.

 

Rozporządzenia Ministra Finansów precyzują zasady uznawania, metod wyceny i prezentacji instrumentów finansowych. Metody te obejmują wycenę aktywów według ceny nabycia oraz wycenę aktywów w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej.

 

Wycena instrumentów finansowych jest ściśle związana z inwestowaniem. To właśnie inwestorzy chcący prawidłowo zarządzać posiadanym przez siebie kapitałem powinni rzetelnie podchodzić do przeprowadzania wycen, które pozwolą na uzyskanie najbardziej adekwatnych wyników.

 

Znajomość technik wyceny poszczególnych instrumentów jest kluczowa do tego, aby określić, które są warte zainteresowania i w które warto zainwestować, a z których lepiej zrezygnować. Wspierając się tymi metodami, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych zapewnia rzetelne podejście do wyceny instrumentów finansowych, umożliwiając inwestorom świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

 

Współpraca z IEE charakteryzuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów oraz terminowością!

• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat Wyceny Instrumentów finansowych.

Przygotowaliśmy poniżej dla zainteresowanych tematyką kluczowe informacje w zakresie Wyceny Instrumentów finansowych. Dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym kompendium, a w przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji. 

Spis treści

Jakie są instrumenty finansowe?

W przypadku instrumentów finansowych można zasadniczo podzielić je na papiery wartościowe oraz instrumenty niebędące papierami wartościowymi. W obu przypadkach instrumenty dzielą się jednak na kilka podgrup, które warto dokładnie poznać. Każdy z instrumentów może bowiem sprawdzić się w innym zastosowaniu i może być odpowiednim wyborem dla konkretnych grup osób. 

 

Jakie są instrumenty finansowe?

Znajomość rynku i umiejętność sprawnego rozróżniania poszczególnych instrumentów może być bardzo korzystna dla inwestora i zwiększać szanse na wybranie optymalnych rozwiązań w konkretnej sytuacji.

 

W przypadku instrumentów finansowych zaliczanych do grupy papierów wartościowych można wyszczególnić:

 • Akcje
 • Prawa do akcji
 • Obligacje
 • Warranty subskrypcyjne, czyli dokumenty dołączane do akcji lub obligacji, które posiadaczowi dają prawo do kupna akcji lub obligacji po wcześniej ustalonej cenie.
 • Certyfikaty inwestycyjne, czyli dokumenty emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Najczęściej są skierowane do osób, które dysponują dużym kapitałem.
 • ETF-y, czyli fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie. Ich głównym celem jest naśladowanie ruchów poszczególnych indeksów giełdowych.
 

W przypadku instrumentów niebędących papierami wartościowymi wyróżnia się:

 • Kontrakty terminowe, które stanowią swego rodzaju zakład z rynkiem odnośnie do przyszłej wartości konkretnego aktywa.
 • Opcje, czyli skomplikowany instrument pochodny, który umożliwia sprzedaż bądź zakup aktywa po wcześniej ustalonej cenie.
 • Certyfikaty strukturyzowane, czyli dokumenty emitowane przez instytucje finansowe. Mają na celu naśladowanie zmian w cenie instrumentu bazowego. Mogą dotyczyć indeksów giełdowych, surowców czy koszyków akcji.


Czy udział jest instrumentem finansowym?

Czy udział jest instrumentem finansowym? Udział w wielu przypadkach może zostać potraktowany jako instrument finansowy. Dotyczy to przede wszystkim posiadaczy akcji. Spółki notowane na giełdzie pod postacią akcji oddają część udziałów w spółce. Nabywcy takich papierów wartościowych w momencie ich zakupu jednocześnie stają się udziałowcami przedsiębiorstwa. W zależności od ilości zakupionych akcji mogą stać się mniejszościowymi lub większościowymi udziałowcami. Dlatego też mówiąc o instrumentach finansowych, warto mieć na uwadze, że udziały pod postacią akcji także zaliczają się do tej kategorii.

 

Również inne formy udziałów dystrybuowane pod postacią papierów wartościowych zaliczają się do grupy instrumentów finansowych.


Wycena instrumentów finansowych według ustawy

Zgodnie z przepisami prawa wycena instrumentów finansowych może być prowadzona według kilku metod, które są przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 

 

Metody odnoszące się do wyceny instrumentów finansowych to:

 • Wycena aktywów według ceny nabycia – metoda zakłada, że nabyte aktywa są wprowadzane do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu po cenie nabycia.
 • Wycena aktywów w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej – w przypadku tej metody aktywa wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego. Metoda zakłada stosowanie wartości godziwej bez pomniejszenia o koszty transakcji, jakie firma poniosłaby, w przypadku zbycia aktywów.


Klasyfikacja instrumentów finansowych według rozporządzeń

Rozporządzenia Ministra Finansów odnoszące się do instrumentów finansowych pozwalają na łatwy podział na kilka segmentów. Sprawia to, że przedsiębiorstwa łatwiej mogą prezentować wszystkie instrumenty finansowe i nadzorować ich aktualną wartość. Podział obejmuje cztery grupy:

 • Aktywa finansowe i zobowiązania przeznaczone do obrotu
 • Pożyczki udzielone i należności własne
 • Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
 • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
 

Włączanie posiadanych instrumentów finansowych do konkretnej grupy jest przede wszystkim zależne od celu, w jakim zostały nabyte. Instrumenty finansowe, które mają przede wszystkim zostać sprzedane po wyższej cenie klasyfikują się do pierwszej grupy. Można tutaj zaliczyć zarówno akcje, jak i instrumenty pochodne o dodatniej wartości godziwej.

 

Pożyczki udzielone i należności własne to grupa, do której zaliczają się instrumenty finansowe, które opierają się o udostępnienie drugiej stronie środków pieniężnych. Mogą to być obligacje lub inne instrumenty dłużne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to te, które mają z góry określoną datę zapadalności i po tym czasie zostaną z całą pewnością odsprzedane.

Do ostatniej grupy zaliczają się natomiast te aktywa, które nie mieszczą się w ramach poprzednich grup.


Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.