Szukaj
Close this search box.

Sprawozdawczość finansowa

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) oferuje profesjonalne usługi eksperckie w zakresie sprawozdawczości finansowej. Nasz zespół wybitnych ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie daje gwarancje najwyższej jakości usług!

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Zarządzasz firmą i chcesz wiedzieć, czym jest sprawozdawczość finansowa, jak rzetelnie przygotować sprawozdanie finansowe i czym różnią się krajowe i międzynarodowe wytyczne? Czytaj dalej – z poniższego artykułu dowiesz się najważniejszych informacji związanych z tym zagadnieniem.


Jeśli zależy Ci na profesjonalnym wsparciu ekspertów z dziedziny finansów, chcesz zaoszczędzić czas i mieć pewność, że sprawozdawczość finansowa Twojej firmy będzie w dobrych rękach, skontaktuj się z nami. Instytut Ekspertyz Finansowych pomoże Ci dopełnić wszystkich formalności w tym zakresie.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Sprawozdawczość finansowa z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Sprawozdawczość finansowa to w praktyce dokument, który opisuje działalność przedsiębiorstwa z ubiegłego rok, uwzględniając sytuacje finansową. Na sprawozdanie składają poszczególne raporty, które pozwalają zobaczyć firmę z różnych perspektyw. Taka struktura sprawozdania umożliwia przeprowadzenie prawidłowej i pełnej diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Kto ma obowiązek składanie sprawozdań finansowych?
Wyznacznikiem tego, czy sprawozdanie finansowe jest obligatoryjne, czy nie, jest metoda ewidencjonowania i kosztów w firmie.

Musisz przygotować ten dokument, jeśli:
• wysokość przychodów Twojej firmy lub jej status prawny sprawia, że prowadzisz księgi rachunkowe,
• dobrowolnie wybrałeś księgi rachunkowe jako metodę ewidencjonowania kosztów.


Co ważne, formalna struktura działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Sprawozdanie finansowe może być obowiązkowe zarówno dla osób prowadzących spółkę osobową czy kapitałową, jak i jednoosobową działalność gospodarczą.


Są jednak spółki, które nie muszą wchodzić w szczegóły tego, czym jest sprawozdawczość finansowa. Jeśli prowadzisz spółkę jawną lub partnerską i masz przychody niższe niż 2 mln euro, nie musisz przygotowywać tego dokumentu. Wystarczy, że złożysz oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. Zrobisz to drogą online (Repozytorium Dokumentów Finansowych) i masz na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy (najczęściej ostatni dzień roku kalendarzowego).


Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.
• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl


Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Sprawozdawczość finansowa

Spis treści

Kiedy i jak składać sprawozdanie finansowe?

Już wiesz, czym jest sprawozdawczość finansowa. Czas na ważne zagadnienie w kwestii finansów i formalności, czyli terminy. 

Najważniejszym z nich jest moment złożenia sprawozdania finansowego. Twoja spółka jest zarejestrowana w KRS? Na sporządzenie sprawozdania rocznego masz 3 miesiące od tzw. dnia bilansowego. W większości przypadków rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że sprawozdanie musi być gotowe maksymalnie w ostatnim dniu marca. 

Na zatwierdzenie dokumentu masz czas do 6 miesięcy od dnia bilansowego (zwyczajowo – do 30 czerwca). Sprawozdanie zatwierdzają osoby decyzyjne, np. wspólnicy w spółce. 

Sprawozdanie przygotowane według wytycznych Ministerstwa Finansów, wraz z załącznikami, złożysz online. E-podpis złożony na dokumencie może należeć do kierownika jednostki bądź głównego księgowego, którego obowiązkiem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. 


Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Można przyjąć, że rachunkowość (system rachunkowości) to pojęcie szersze, nadrzędne względem sprawozdawczości finansowej. Jak to działa w praktyce, inaczej mówiąc: jak rachunkowość i sprawozdawczość finansowa wpisują się w działalność finansową? 


Zacznijmy od początku. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się na podejmowaniu decyzji, które powodują określone zdarzenia gospodarcze. Żeby mieć nad nimi kontrolę, dokonuje się ich pomiaru, czyli prowadzi się ewidencję tych zdarzeń w systemie rachunkowości. Jak zaprezentować dane, które wynikają z tej ewidencji? Z pomocą przychodzi wtedy sprawozdawczość i konkretne dokumenty: sprawozdania obligatoryjne i fakultatywne. 


Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w kontekście działalności firmy ma bardzo praktyczny wymiar i konkretne zadanie przed sobą. Tworzone dokumenty finansowe mają z założenia ułatwiać podejmowanie decyzji, m.in. finansowych, podatkowych czy inwestycyjnych, lub stanowić narzędzie kontrolne dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych. 


Sprawozdanie finansowe – kto jest odbiorcą tego dokumentu? 

Oprócz sprawozdań finansowych system rachunkowości obejmuje inne raporty finansowe, np. deklaracje podatkowe, raporty dla zarządu czy raporty specjalne. Każde z tych zestawień ma swojego podstawowego użytkownika/odbiorcę, co jednocześnie jest odpowiedzią na pytanie, w jakim celu są one przygotowywane.  


W przypadku deklaracji podatkowych to sprawozdanie finansowe, raportów specjalnych – organizacje państwowe (np. GUS) i inne organizacje (np. fundusze inwestycyjne), raportów dla Zarządu – członkowie Zarządu.  


Na tym tle rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, czyli w praktyce sprawozdanie finansowe, ma najbardziej różnorodną grupę użytkowników/odbiorców. Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to dokument o charakterze jawnym. Odbiorcy sprawozdania finansowego to m.in.: 

 • inwestorzy (właściciele) – którzy wykorzystują te informacje, żeby ocenić ryzyko inwestycji i stopy zwrotu,  
 • potencjalni kredytodawcy – w celu oceny zdolności kredytowej; sprawozdanie finansowe służy im m.in. do przygotowania prognozy wypłacalności, 
 • pracownicy – którzy chcą znać stabilność i rentowność firmy oraz jej zdolność do dalszego zatrudnienia i wypłaty wynagrodzeń, 
 • agendy rządowe – zainteresowane efektywnością poszczególnych podmiotów, egzekwowaniem podatków i przygotowywaniem prognoz, 
 • społeczeństwo i władze lokalne – na podstawie sprawozdania finansowego można wnioskować o gotowości podmiotu do inwestycji, utrzymania miejsc pracy czy dalszego wsparcia lokalnych dostawców. 


Jakie są rodzaje sprawozdań finansowych?

Wszystkie sprawozdania finansowe łączy jedno: przekazują podstawowe informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jako przedsiębiorca możesz spotkać się z kilkoma rodzajami tych dokumentów. Warto wiedzieć, jakie są rodzaje sprawozdań finansowych i na czym polegają najważniejsze różnice między nimi. 


Ze względu na jakie kryteria dzielą się sprawozdania finansowe? To między innymi: 


ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI 

Jakie są rodzaje sprawozdań finansowych ze względu na rodzaj wytycznych, według których mają być sporządzone? W tym zakresie wyróżniamy dwie odmiany: przygotowane zgodnie z krajową Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.  


Ze względu na wagę zagadnienia różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami standardów, omówimy w dalszej części artykułu. 


TYP PODMIOTU 

W zależności od ilości jednostek, których księgi rachunkowe są poddane analizie, wyróżniamy: sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane


Sprawozdanie jednostkowe uwzględnia sytuację  finansową (i tym samym księgi rachunkowe) jednego podmiotu. W sytuacji gdy sprawozdanie sporządzamy dla grupy kapitałowej, np. niektórych spółek, mamy do czynienia ze sprawozdaniem skonsolidowanym.   


CZĘSTOTLIWOŚĆ SPORZĄDZENIA 

Oprócz sprawozdań rocznych na polskim rynku najczęściej sporządza się sprawozdania śródroczne (kwartalne, półroczne) i incydentalne. Sprawozdania kwartalne i półroczne są z założenia uproszczone – zawierają mniej szczegółów, ale pozwalają np. ocenić bieżącą płynność finansową przez kredytodawcę. 


Sprawozdania incydentalne to szczególny rodzaj dokumentu, który najczęściej jest sporządzany w związku z likwidacją bądź przekształceniem konkretnej spółki.


Już wiesz, jakie są rodzaje sprawozdań finansowych. Czas zajrzeć do środka i przyjrzeć się zawartości tych dokumentów. 


Co musi być w sprawozdaniu finansowym?

Obowiązkowe elementy sprawozdania finansowego dla konkretnych grup podmiotów określa ustawa o rachunkowości z 1994 r. Co musi być w sprawozdaniu finansowym, aby było kompletne? Są to: 

 • bilans, 
 • rachunek zysków i strat, 
 • informacja dodatkowa. 


Ważne są również załączniki, tj.: 

 • uchwała, która zatwierdza te dokumenty, 
 • uchwała o podziale zysku/pokryciu strat, 
 • opinia biegłego rewidenta (w przypadku gdy sprawozdanie podlegało badaniu). 


W niektórych przypadkach konieczne są również:

 • zestawienie zmian w kapitale własnym, 
 • zestawienie zmian w aktywach netto, 
 • rachunki przepływów pieniężnych,
 • sprawozdanie z działalności (tylko spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne). 


Jakie informacje znajdują się w poszczególnych raportach? 

Co musi być w sprawozdaniu finansowym, a dokładniej, jaki zakres informacyjny obejmuje każda składowa tego dokumentu?

Sprawdźmy to na przykładzie najważniejszych części sprawozdania finansowe: 


BILANS 

Pozwala ocenić majątek oraz ogólną sytuację finansową firmy. Ta część sprawozdania obejmuje prezentację aktywów, pasywów i zmian, które w nich zachodzą. To miejsce na określenie: w jakim stopniu firma realizuje tzw. złotą i srebrną regułę bilansową, jaka jest rentowność, płynność czy wskaźniki zadłużenia. 


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dwie ważne składowe rachunku zysków i strat to: prezentacja poszczególnych składników kosztów i przychodów oraz ocena rentowności. Jakie informacje finansowe się tu znajdą? To, co musi być w sprawozdaniu finansowym to, m.in. wynik finansowy w ujęciu bezwzględnym czy ocena dynamiki rentowności, również na tle konkurencji. 


INFORMACJA DODATKOWA 

W tej części mogą pojawić się informacje na temat ważnych zdarzeń z punktu widzenia gospodarczego, które nie pojawiły się ani w bilansie, ani w rachunku zysków i strat. To również miejsce na wprowadzenie do sprawozdania czy objaśnienia dotyczące przyjętej polityki rachunkowości. 


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Co musi być w sprawozdaniu finansowym w tej części dokumentu? Rachunek przepływów pieniężnych ma na celu zaprezentować strukturę i wielkość poszczególnych przepływów gotówkowych oraz wydajności i wystarczalności gotówkowej. 


W praktyce chodzi o ocenę efektywności sprzedaży
, wskazanie, które segmenty działalności generują, a które pochłaniają gotówkę czy ocenę, czy firma jest zmuszona do sięgania po zewnętrzne źródła finansowania. 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 

Każda firma posiada kapitał własny, w którym zachodzą nieustanne zmiany. W tej części sprawozdania przedsiębiorstwo prezentuje zmiany, które miały miejsce w tym zakresie, a także ocenę aktywów, przychodów i kosztów, które sumują się w wynik finansowy. 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

W tej części dokumentu jest miejsce na zaprezentowanie kluczowych dokonań czy ważnych decyzji pod względem biznesowym, które nastąpiły w minionym okresie sprawozdawczym. Uzupełnieniem będzie wskazanie mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa oraz zarysowanie planów biznesowych. 


Jak ma wyglądać sprawozdanie finansowe?

Rzetelność, wiarygodność i przejrzystość – to najważniejsze oczekiwania względem sprawozdania finansowego. Jak ma wyglądać sprawozdanie finansowe? Chociaż istnieją różne interpretacje reguł, zgodnie z którymi należy przygotować taki dokument, warto znać nadrzędne zasady: 

 • zasada memoriałowa – oznacza, że w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione wszystkie operacje danego okresu, nawet jeśli nie zostały uregulowane w tym okresie,   
 • zasada kontynuacji działania – wprowadza założenie, że podmiot będzie kontynuować swoją działalność w identycznym zakresie, 
 • zasada wiernego obrazu – oznacza, że przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opisu realnej sytuacji finansowej, a przy tym do uwzględnienie warunków zewnętrznych, np. wahań kursów walut czy sytuacji na rynku,  
 • zasada ostrożności (ostrożnej wyceny) – odnosi się do sposobu wyceny majątku i kapitału przedsiębiorstwa, który nie zniekształca wyniku finansowego, 
 • zasada periodyzacji – podkreśla konieczność opisu działalności firmy w dokładnie określonych okresach obrachunkowych, 
 • zasada podmiotowości – która podkreśla, że rachunkowość powinna być prowadzona w obrębie jednostek gospodarczych (wyodrębnionych majątkowo, organizacyjnie i prawnie). 


Nadal nie jesteś pewien, jak ma wyglądać sprawozdanie finansowe? Skorzystaj z naszego eksperckiego wsparcia w tym zakresie i miej pewność, że dokumentacja finansowa została przygotowana zgodnie z wytycznymi.  


W jaki sposób możemy Ci pomóc w zakresie sprawozdawczości finansowej? 

Oddając sprawozdanie w nasze ręce, nie tylko zyskujesz spokój, że dokument zostanie przygotowany prawidłowo, ale również sporo czasu – precyzyjne przedstawienie sytuacji finansowej firmy to dość czasochłonne zadanie. 


W ramach naszego wsparcia w zakresie sprawozdawczości finansowej możemy, m.in.: 

 • zweryfikować zapisy w księgach, 
 • przeanalizować analizy sald na koniec okresu finansowego, 
 • przygotować sprawozdanie finansowego dowolnego typu zgodnie z każdym rodzajem wytycznych, 
 • przygotować raporty finansowe w ujęciu okresowym, 
 • wykonać kompilację sprawozdania finansowego. 


Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego

Wszystkie powyższe informacje dotyczące sprawozdania finansowego odnosiły się do rachunkowości według polskiego prawa bilansowego. Oprócz praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania takiego dokumentu, warto znać podstawy prawne, które obowiązują polskich przedsiębiorców.  


Sprawozdawczość finansową w naszym kraju regulują m.in. Krajowe Standardy Rachunkowości opracowane przez zespół działający przy Ministerstwie Finansów. Celem tych krajowych standardów jest interpretacja, objaśnienie, a często pokazanie przykładów, które precyzują ustawy.


Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego jest oparta na ustawie o rachunkowości z 1994 r., ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządach z 2009 r. oraz ustawach dodatkowych.


To nie wszystko. W naszym kraju funkcjonują podmioty, które z obowiązku lub wyboru stosują się do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, o których przeczytasz poniżej. 


Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Ze względu na to, że coraz więcej spółek działa na arenie międzynarodowej wprowadzono zunifikowane zasady, które obowiązują podczas przygotowywania sprawozdań finansowych ponad granicami państw


W związku z tym możesz spotkać się z następującymi określeniami: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). 


Cel jest bardzo oczywisty. Stosowanie się do ujednoliconych zasad ułatwia analizę i porównanie sprawozdań na gruncie międzynarodowym. W praktyce oznacza to wygodne porównywanie wyników poszczególnych jednostek grupy kapitałowej.   


W naszym kraju istnieje kilka grup podmiotów, które są zobowiązane do tego, żeby sporządzać sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. To m.in. banki czy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. 


Opcjonalnie do zasad międzynarodowych mogą stosować się, np. 

 • przedsiębiorstwa będące częścią grup kapitałowych, w których dominujący podmiot uwzględnia Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 
 • lokalne placówki, które wchodzą w skład firm zagranicznych. 


Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej uwzględnia globalne wytyczne, które stanowią bardziej zasady niż sztywne reguły. Wśród nich znajduje się, m.in.: zasada sprawiedliwego wartościowania, zasada pełnej rewizji czy zasada spójności. 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu sprawozdania finansowego dla swojej firmy? Zależy Ci na skrupulatnym przeanalizowaniu zapisów w księgach lub sprawnej konsolidacji sprawozdania? Od lat wspieramy przedsiębiorców w zakresie rachunkowości. Zapraszamy do kontaktu. 


Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu 
+48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.