Szukaj
Close this search box.

Analiza wskaźnikowa

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) oferuje kompleksowe usługi w zakresie analizy wskaźnikowej, zatrudniając doświadczonych ekspertów o wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Nasz zespół ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie daje gwarancje najwyższej jakości!

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz określić sytuację finansową swojej firmy? Zależy Ci zbadaniu najważniejszych obszarów, takich jak płynność finansowa czy rentowność? A może potrzebujesz dokumentacji, którą przedstawisz przyszłym kontrahentom?

W obu przypadkach przyda się analiza wskaźnikowa. Sprawdź, na czym polega ta metoda oraz na jakie pytania pozwoli Ci odpowiedzieć.


Zależy Ci na profesjonalnej interpretacji wskaźników i wsparciu ekspertów w tym zakresie? 

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Analiza wskaźnikowa z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Na czym polega metoda wskaźnikowa? 

Analiza wskaźnikowa jest elementem analizy finansowej, a jednocześnie jednym z podstawowych narzędzi, po które sięga przedsiębiorca, żeby ocenić kondycję finansową firmy. Właśnie dlatego wiedza, na czym polega metoda wskaźnikowa, jest bardzo przydatna każdemu, kto prowadzi biznes. Nawet jeśli takiej analizy nie będzie przeprowadzać samodzielnie i zleci ją firmie zewnętrznej. 

Skąd czerpać dane do analizy metodą wskaźnikową? Wartości pochodzą bezpośrednio ze sprawozdań finansowych, głównie z bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. 

Warto podkreślić, że sednem tego, na czym polega metoda wskaźnikowa, jest ukazanie, jakie relacje występują pomiędzy określonymi wynikami (najczęściej dwoma zjawiskami finansowymi). Nie chodzi więc o samo zestawienie wartości liczbowych, ale umiejętną interpretację zależności, która występuje między nimi, oraz oceny zmian w czasie. 

Do czego porównywać relacje pomiędzy tymi wynikami?
Można to zrobić na dwa sposoby: 

 • za punkt odniesienia przyjąć poziomy przyjęte powszechnie jako pożądane i satysfakcjonujące oraz te uznawane za graniczne, 
 • tłem do interpretacji wniosków mogą być również wyniki konkurencyjnych firm z branży.  

Kto może być zainteresowany wynikami analizy wskaźnikowej?
Można wyróżnić kilka podstawowych grup odbiorców takiego dokumentu: 

 • osoby, które podejmują decyzje związane z funkcjonowaniem i rozwojem firmy (przedsiębiorcy, menedżerowie),  
 • akcjonariusze spółek, szczególnie w kontekście planowania przyszłych inwestycji, 
 • instytucje finansowe udzielające kredytów, w celu zweryfikowania wypłacalności kredytobiorcy, 
 • kontrahenci, którzy pośrednio lub bezpośrednio współpracują z firmą, w związku z czym płynność finansowa jest dla nich jednym z ważniejszych czynników wpływających na utrzymanie relacji biznesowych. 

Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.
• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Analiza wskaźnikowa

Spis treści

Jakie są plusy i ograniczenia analizy wskaźnikowej? 

Już wiesz, na czym polega metoda wskaźnikowa. Jak każde rozwiązanie, analiza wskaźnikowa ma swoje mocne strony oraz ograniczenia, które wynikają z podstawowych założeń metody. Warto znać i jedne, i drugie, aby działania podejmowane do oceny kondycji finansowej firmy przyniosły jak najlepszy efekt. Oto one: 


Plusy analizy wskaźnikowej

 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w tym podjętych działań,
 • możliwość prognozowania sytuacji finansowej, 
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych związanych z rozwojem firmy, np. inwestycjami,
 • zidentyfikowanie tych obszarów w firmie, które są zarządzane nieodpowiednio, co może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych stanów (pośrednio do ryzyka niewypłacalności). 


Ograniczenia metody wskaźnikowej 

 • analiza wskaźnikowa bazuje na danych finansowych z przeszłości  (jeśli mówimy o wartościach zaczerpniętych ze sprawozdania rocznego, poznamy kondycję finansową firmy na przestrzeni ostatniego roku obrotowego), 
 • to, czy analiza wskaźnikowa będzie efektywna zależy od umiejętnego wyboru konkretnych wskaźników związanych z obranym celem analizy; innymi słowy, analiza przeprowadzona bez doświadczenia może dać wyniki, które są niekompletne lub niewiarygodne. 


Najważniejsze wskaźniki finansowe   

Ocena sytuacji finansowej firmy to inaczej interpretacja potencjału finansowego. Już wiesz, że określa się go na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Aby przeprowadzić rzetelną i kompletną ocenę wykonywanej działalności, trzeba wybrać najważniejsze wskaźniki finansowe. Każdy z nich stanowi relację pomiędzy wartościami, które są ze sobą powiązane. 

Najbardziej popularny podział wskaźników branych pod uwagę podczas takiej analizy to: 


Wskaźniki płynności finansowej

Płynność finansowa firmy oznacza zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w terminie. Obok tego terminu możesz spotkać się również z bliskimi określeniami, tj.: zdolność płatnicza, płynność majątku czy wypłacalność. 

Wskaźniki płynności finansowej swojej firmy możesz określić na dwa sposoby: 

 • w ujęciu statycznym – badasz konkretny moment bilansowy, a dane czerpiesz bezpośrednio z bilansu firmy, 
 • w ujęciu dynamicznym – wtedy analizujesz dany okres, a pod uwagę bierzesz wartości z rachunku przepływów pieniężnych. 

Najważniejsze wskaźniki finansowe tej grupy obejmują: płynność bieżącą, płynność szybką oraz wypłacalność środkami pieniężnymi. 


Wskaźniki rentowności

Rentowność (inaczej: zyskowność) ściśle łączy się z zyskiem, czyli osiągnięciem przychodów, które przewyższają koszty działalności. Firma, która jest rentowna ma dodatni wynik finansowy.

Warto podkreślić, że analiza rentowności powinna zawierać ocenę tego, jak wyniki historyczne wpływają na wyniki firmy osiągane w przyszłości. 

Główne mierniki finansowe związane z rentownością przedsiębiorstwa to m.in.: rentowność brutto, rentowność aktywów (ROA), rentowność kapitału własnego (ROE) czy rentowność sprzedaży (ROS). 


Wskaźniki aktywności

Inne określenie tej grupy wskaźników to: wskaźniki sprawności działania oraz obrotowości. Służą do oceny tego, czy przedsiębiorstwo zarządza majątkiem w sposób efektywny

W tej grupie najważniejsze wskaźniki finansowe dotyczą np.: rotacji aktywów całkowitych, majątku obrotowego, należności krótkoterminowych. 


Wskaźniki zadłużenia i zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu 

Ta grupa wskaźników określa udział kapitału obcego w finansowaniu firmy i umożliwia ocenę, czy taki stan zagraża niezależności finansowej firmy. W tej części analizy bierze się również pod uwagę, czy zadłużenie jest opłacalne.  

Jak widzisz, nazwa tej grupy wskaźników jest dwuczęściowa i jest to ważna wskazówka dla analityka wybierającego wskaźniki. Należy uwzględnić co najmniej po jednym z każdego obszaru (zadłużenia/zdolności do obsługi długu). 

Przykładowe wskaźniki z tej grupy obejmują m.in.: zadłużenie ogólne, długoterminowe czy pokrycia obsługi długu. 

Obok tych podstawowych grup wskaźników w niektórych przypadkach stosuje się dodatkowe miary wykorzystywane w analizie, np. wskaźniki rynku kapitałowego


Analiza wskaźników sprawozdania finansowego 

W tej części artykułu znajdziesz wzory dla wybranych wskaźników finansowych. Ich ostateczny wybór na potrzeby analizy Twojego przedsiębiorstwa zależy od doświadczenia osoby przeprowadzającej analizę i oczekiwanych wniosków

W tym miejscu warto odpowiedzieć na częstą wątpliwość przedsiębiorców: czy analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego może zostać przeprowadzona częściowo? Na przykład: firmie zależy na ocenie płynności finansowej, więc do analizy wybiera tylko wskaźniki z tej grupy. 

Analizy wskaźnikowej nie przeprowadzamy wybiórczo. Powód jest bardzo prosty: niepełna interpretacja sytuacji finansowej może powodować wysnucie błędnych wniosków, a co za tym idzie podjęcie nietrafionych decyzji finansowych. To bardzo ważne, żeby za każdym razem dokonywać łącznej oceny wskaźników ze wszystkich grup

Twoja analiza wskaźników sprawozdania finansowego może uwzględniać następujące mierniki (znak „/” to znak dzielenia, „–” – odejmowania, natomiast „*” – mnożenia): 

 • wskaźnik bieżącej płynności finansowej: aktywa bieżące / zobowiązania bieżące, 
 • wskaźnik płynności szybkiej: aktywa bieżące – zapasy / zobowiązania bieżące,
 • wskaźnik płynności środków pieniężnych: inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania bieżące, 
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa ogółem, 
 • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania ogółem / kapitał własny, 
 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego: zobowiązania długoterminowe / kapitał własny, 
 • wskaźnik rotacji zapasów: wartość sprzedanych produktów / przeciętny roczny stan zapasów,  
 • wskaźnik rotacji zobowiązań: przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zobowiązań ogółem, 
 • wskaźnik rentowności aktywów (ROA): zysk netto / aktywa ogółem * 100, 
 • wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS): zysk netto / przychody ze sprzedaży * 100. 


Analiza wskaźnikowa banku  

Omawiana w artykule analiza służy nie tylko przedsiębiorcom. Jest jednym ze sposobów, które często wykorzystuje się do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej systemu bankowego. Analiza wskaźnikowa banku może stanowić samodzielne narzędzie lub wchodzić w skład metody mieszanej (w połączeniu ze wstępną analizą sprawozdań finansowych).   

Pierwszym krokiem jest ustalenie celu analitycznego. W przypadku banku to np.:

 • ogólna ocena kondycji finansowej systemu bankowego/konkretnego oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem rentowności i podejmowanego ryzyka, 
 • selekcja banków spełniających określone kryteria, np. najlepsza sytuacja pod kątem wypłacalności, 
 • szybkie wychwycenia sygnałów, które świadczą o możliwym zagrożeniu upadłością, 
 • prognoza sytuacji finansowej banku. 

Równocześnie z ustaleniem celu analityk musi odpowiedzieć na pytanie, jakiego wymiaru będzie dotyczyć badanie. Analiza wskaźnikowa banku w swoim podstawowym podziale obejmuje: 

 • skalę makro (w tym: system bankowy, poszczególne sektory banków państwowych czy grupy banków lub holdingów finansowych), 
 • skalę mikro (w tym: poszczególne banki lub oddziały banków). 

Warto w tym miejscu podkreślić, że analiza wskaźnikowa banku różni się w zależności od przedmiotu analiz. Inny zestaw wskaźników z każdej grupy  sprawdzi się w przypadku systemu bankowego, a inne umożliwią efektywną ocenę poszczególnych oddziałów banku. 


Przed Tobą ważne decyzje biznesowe związane z rozwojem firmy? Wiesz, że informacje uzyskane dzięki analizie wskaźnikowej dadzą Ci pełny ogląd sytuacji finansowej firmy i ułatwią działanie?  

Zaufaj naszemu doświadczeniu i zleć nam przygotowanie analiz finansowych, które pozwolą Ci podejmować trafne decyzje i działać pewniej. Zapraszamy do kontaktu. 


Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513 lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.